Turgay Nar'ın Can Ateşinde Kanatlar (Mevlânâ) Oyununda Vahdet-İ Vücûd Düşüncesi

  • NURULLAH ULUTAŞ Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Özet

Temeli, “varlık” felsefesine dayanan vahdet-i vücûd düşüncesi, tasavvuf anlayışının önemli kavramlarından biridir. Mutasavvıflar, mutlak güzelliğe (hüsn-i mutlak) erişmek için varlıkta yok olmanın sırlarını ararlar. Tecelli veya fakr olarak da adlandırılan bu hali, Hacı Bektaş-ı Veli; Allah’tan başkasını istememe, O’ndan başkasına muhtaç olmama şeklinde tanımlar; “işte ihtiyaçsızlık olgunluğu budur” diyerek bu makamı yüceltir. Buna göre, kâinatta gördüğümüz her şey Allah’ın isim ve sıfatlarının gölgesidir. Bunların gerçek varlıkları bulunmadığı için hakikatte var olan sadece Allah’tır. Nefsin mertebelerini aşarak fenafillâh makamına erişen insan-ı kâmil, Hakk’ın aynasıdır. Allah, bütün isim ve sıfatları ile ona yansır.Modern Türk Edebiyatının usta isimlerinden şair, yazar, tiyatrocu, senarist Turgay Nar, Can Ateşinde Kanatlar (Mevlânâ) adlı eserinde evrensel değerleri savunan farklı kültürden insanları ortak bir felsefe ekseninde Mevlana aracılığıyla buluşturur. Yazarın bunu yaparken asıl amacı da “vahdet / birlik” fikrini ortaya koymaktır. Oyunun kurgusu, Mevlana’nın Şems’i arama macerasından Allah’a ulaşmasını semboller üzerinden vermeye dayanır. Bu çalışmanın eksenini oluşturan vahdet-i vücûd düşüncesi, “ene’l hakk” dediği için asılan, yakılan Hallac-ı Mansur’un sözleri üzerinden işlenir. Feridüddin Attar, Mevlânâ, Yunus Emre, Nesimî, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan Abdal ve Kaygusuz Abdal onun bu düşüncesinden etkilenen isimlerden birkaçıdır.Bu çalışmada, Can Ateşinde Kanatlar (Mevlânâ) adlı oyununda Turgay Nar’ın vahdet-i vücûd düşüncesine yaklaşımı ve bu düşüncenin İslam dünyasındaki yankıları üzerinde durulacaktır.Anahtar Kelimeler: Vahdet-i vücûd, Turgay Nar, Mevlânâ, devir (seyr-i sülûk), Hacı Bektaş-ı Veli, Hallac-ı Mansûr, ene’l-hak, tiyatro.

Yazar Biyografisi

NURULLAH ULUTAŞ, Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİAdı Soyadı: Doç. Dr. Nurullah ULUTAŞDoğum Tarihi: 17 Ekim 1973Doğum Yeri: Gevaş /VanAkademik Unvanı: Doç. Dr.İş Telefonu: Cep Telefonu:05303259882/+387 062033660İş Adresi: Cemal Biyediç Üniversitesi Türkoloji Bölümü Mostar/Bosna HersekE-postası:nurullahulutas@gmail.comESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :A1. N.Ulutaş, "Asaf Halet'in Şiirlerinde Çocuk, Masal ve Tekerleme", Turkısh Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic) , ISSN: 1308-2140, Volume 4/1, Winter /2009, 1103-1133 pp., DOI: 1303-9199A2. N. Ulutaş, "Cahit Sıtkı'nın Varoluşunu Tamamlayan İmge: Aşk", Newwsa (e-Journal of New World Sciences Academy Humanities) Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 307-320 pp., 2011, ISSN: 1306-3111 (7 – 9 Ekim 2010 Tarihinde Dicle Üniversitesi tarafından düzenlenen Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu’nda sunulan bildirinin genişletilmesiyle oluşturulmuştur.)A3. N.Ulutaş, “İdealist Karakterler Kurgulayan Bir Yazar Olarak Nâmık Kemâl’in Eserlerinde ‘Yeni İnsan’ Tipi’”, JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), İnternational Journal of Social Science, ISSN: 2148-4163, Doi Number: http://dx.doi.org./10.9761/jasss­_359, Volume: 5/ Issue 7, p. 873-891, December 2012, Strasbourg.A4. N.Ulutaş, İ. Süphandağı, “Çocuk İmgesinin Cahit Zarifoğlu ve Paul Eluard’ın Şiirlerinde Kullanımı”, Turkısh Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), ISSN: 1468-3849, Volume 8/4, Spring 2013, p.1395-1406, Ankara/Turkey DOI Number: dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4907.A5. N. Ulutaş, "Peyami Safa'nın Roman Karakterlerinin Psikolojik Çıkmazları", Newwsa (e-Journal Of New World Sciences Academy Humanities), Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , ISSN: 1308-7320, Volume: 5, Number, 3, 416-424 pp., 2010 , DOI: 1306-3111 (Doktora tezinin ilgili bölümünün genişletilmesiyle oluşturulmuştur.)A6. N.Ulutaş, İ. Süphandağı, M. Abukan, “Polisiye Roman Temsilcisi Ümit Deniz’in Romanlarında Cinayet Kurgusu”,  Turkısh Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 7/3, Summer 2012, p.2515-2529, Ankara / Turkey. Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3514 A7. N. Ulutaş, “ Devlet Kuşu Romanında Sınıf Çatışması”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, S. 49, Mayıs -  Haziran 2015, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – Kırgısistan, ISSN:1694-528X, s. 401-411A8. N. Ulutaş, E. Ulu, “Türk Romanında Kimlik Bunalımı”, Turkısh Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 10/8, Spring 2015, p.2095-2114, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8003 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEYA9. N. Ulutaş, E. Ulu, “Millî Mücadele Sahnesi Olarak Ankara’nın Türk Romanına Yansıması”, JASSS (İnternational Journal of Social Science, ISSN: 2148-4163, Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2862 Number: 35, Summer I- 15/07/ 2015,  p. 99-113. A10. N., Ulutaş, E. Ulu, “Turgay Nar'ın Çöplük Oyunu Üzerine Görsel İmajlar Yoluyla Bir Okuma", JASSS (İnternational Journal of Social Science, ISSN: 2148-4163, Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3077 Number: 39 , p. 41-56, Autumn III,  2015.A11. N., Ulutaş, R. Isik; “Educatıon Phenomenon In Chıldren's Books Çocuk Kitaplarında Eğitim Olgusu”,  International Journal of Languages’ Education and Teaching,  ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY UDES 2015,  p. 2112-2123.A12. N., Ulutaş, R.Isik, “Educatory Factors In Stories And Fairy Tales Of Cahit Zarifoglu”, Proceedings İnternational Journal of Arts And Sciences, ISSN:1943-6114, Volume 08, Number 01, page 385-392, 2016.A13. N., Ulutaş, "Political Criticism in Turgay Nar’s Play Titled Gizler Çarşısı (The “Market of Secrets” International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS), Volume 4, Issue 3, (2016), ISSN 2320 -4044 (Online), page: 306-310.A14. N., Ulutaş, “Arketipsel Eleştiri Bağlamında Turgay Nar’ın Gizler Çarşısı Oyunu Üzerine Bir İnceleme”, Turkısh Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 11/10, Spring 2016, p.659-680, DOI Number: DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9688 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEYA15. N., Ulutaş, E. Ulu, “Türk Romanında Cinsel Şiddet ve Boyutları”,  JASSS (İnternational Journal of Social Science, ISSN: 2148-4163,  Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3546, Number: 49 , Autumn I,  2016,  p. 99-113. A16. N., Ulutaş, “Bir Kara Mizah Örneği: Sermet Çağan'ın Ayak Bacak Fabrikası Oyunu”, Turkısh Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume:11/15, Summer 2016, p.533-576, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9879 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY    B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :B1. N. Ulutaş, Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu konferansı dahilinde "Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Modernleşme Eşiğinde Namık Kemal'in Eserlerinde Kadının Sosyal Statüsü", 1069-1082 pp., Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010B2. N. Ulutaş, 20-22 Nisan 2012 Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu konferansı dahilinde "Değişen Dünya'da Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler ve Sorunlar" bildiri özeti kitapçığındaki "Hukukçu Yazarların Romanlarında İnsan Hakları ve Demokrasi", 307-319 pp, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi – İstanbul, 2013.B3. N. Ulutaş, İ. Süphandağı, “Cahit Zarifoğlu ve Paul Eluard’ın Şiirlerinde Çocuk İmgesinin Kullanım Biçimleri” , IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi (International Comperative Literature  Congress (01-03 Kasım / November 2012), Kırıkkale Üniversitesi, 629-640pp., Kırıkkale, 2013.B4. N. Ulutaş, “Egzistansiyalist Felsefe Açısından Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Aşk Olgusu”, Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Sempozyumu, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi,  7-9 Ekim 2010, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2013, s. 509-529 (Bildiri metni genişletilerek makale halinde basıldı.)B5. N. Ulutaş, İ. Süphandağı, “Medrese Tekke Çatışmaları Ekseninde Rind ve Zahid Tipleri”,  Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyum (Madrasah Tradition and Madrasahs in the Process of Modernization İnternational Symposiom), Muş Alparslan Üniversitesi, 5-7 Ekim 2012.B6. E. Kolaç, N. Ulutaş, “Türk Şiirinde Kullanılan Türkçe’ye Yönelik Metaforlar”, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, 16-18 Aralık 2010, İzmir. (Metin, bildiri kitabına gönderilmedi; makale olarak yayınlandı.)B7. N. Ulutaş, “Felsefi Bir Gerekçeyle Ölümü Estetize Etme Sanatı: Roman ve İntihar), Ölüm Sanat Mekan Sempozyumu, 5-7 Kasım 2012, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.(Bildiri kitabı henüz basılmadı.)B8. N.Ulutaş, İ. Süphandağı, M. Abukan, “Ümit Deniz’in Romanlarında Bir Kurgu Sanatı Olarak: Cinayet”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – Yıldız Teknik Üniversitesi, Edebiyatımızın Üvey Evladı: Polisiye, 27-28 Kasım 2012,  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul.B9. İ. Dölek, N. Ulutaş, “Global Warming, The Crisis of Global Climate and the Notion of İmmigration and Multi-Culturalism”, “Participatory Local Welfare, Citizenship and Third Sector Organizations. What is at Stake?” , 31 January 2013 - 1 February 2013, The University of Pisa, Pisa / Italy.B10. N.Ulutaş, “Türkçede Yeni İmkân Arayışları Ekseninde İlhan Berk’te Dil Sapmaları”, VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, 4-7 Aralık 2013, Bursa.B11. N.Ulutaş, E.Ulu, “Türk Romanında Kimlik Bunalımı”, 21. Yüzyılın Penceresinden Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu, Hazar Üniversitesi, 26-28 Mayıs 2014, Bakü / Azerbaycan.B12. N.Ulutaş, “Devlet Kuşu Romanında Sınıf Çatışması”, Doğumunun 100. Yılında Orhan Kemal Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 30-31 Ekim 2014, İstanbul.B13. N.Ulutaş, E. Ulu, “Millî Mücadele Sahnesi Olarak Ankara’nın Türk Romanına Yansıması”, III. Uluslararası Şehir Tarihi Yazarlar Kongresi, Türkiye Yazarlar Birliği – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi,  6-8 Mart 2015, Şanlıurfa,B14.  N.Ulutaş, R.Işık, “Educatory Factors In Stories And Fairy Tales Of Cahit Zarifoglu”, International Journal of Arts and Sciences Congress, Harvard University and Wien University, 19 – 23 April 2015, Vienna, Austuria.B15.  N.Ulutaş, R.Işık, “Çocuk Kitaplarında Eğitim Olgusu”, UDES 2015 (Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu), 28-30 Mayıs 2015, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye.B16.  N.Ulutaş, "Political Criticism in Turgay Nar’s Play Titled Gizler Çarşısı (The “Market of Secrets” ICEHM and ERPUB International Conference on Disciplines in Humanities and Social Sciences (DHSS-2016), April 26-27, 2016, Bangkok/ Tayland.B17. N.,Ulutaş, "Çocuk Edebiyati Ürünlerinde Didaktik Yaklaşim ve Amacin Doğru Belirlenmesi", I.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Trakya Üniversitesi, 04-07 Mayıs 2016, Edirne / TürkiyeB18. N., Ulutaş, E. Ulu, “Gender Conflict in Sabahattin Kudret Aksal’s Literary Work Titled Kahvede Şenlik Var”, 3rd International Conference on Language, Literature and Culture in Education 2016 (LLCE-2016), 12-14 July 2016, Venezia / Italy. C. Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler :C1. N. Ulutaş, Roman ve Hukuk (Hukukçu Yazarların Romanlarında Suç ve Ceza), Akçağ Yayınları, Ankara, 2012C2.  N. Ulutaş, İntihar ve Roman (İntihar Olgusunun Türk Romanına Yansıması (1872-1960), Akçağ Yayınları, Ankara, 2011 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :D1. N. Ulutaş, "İlhan Berk'in Şiirlerinde İstanbul Teması", Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi (Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi) , 207-226 pp., Bahar 2011 , ISSN: 1302-6011D2. N.Ulutaş, "Asaf Halet'in Şiirlerinde Tasavvufi Tema", Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 473-495 pp., 2008/2 , DOI: 1302-2423D3. E. Kolaç, N. Ulutaş, İ. Süphandağı, “Türk Şiirinde Türkçeye Yönelik Metaforlar”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 53, Mayıs – Temmuz 2012, s. 101-119, ISSN: 1302-2431  (16-18 Aralık 2010 Tarihinde İzmir’de düzenlenen III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda sunulan bildirinin genişletmesiyle oluşturulmuştur.)D4. N. Ulutaş, İ. Süphandağı, “Ders Kitaplarındaki Metinler ile Öğrenci Kompozisyonlarının Yapısöküm Metoduyla Tahlili”, ESOS-DER: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Cilt: 11, Sayı: 42, Güz 2012, s. 215-229D5. N. Ulutaş, “Hukukçu Yazarların Romanlarında İnsan Hakları ve Demokrasi”,  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1308 – 9196, Yıl: 5, Sayı: 9, Haziran 2012, s. 247-262 "Değişen Dünya'da Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler ve Sorunlar" adlı sempozyumda sunulan bildirinin genişletilmesiyle oluşturulmuştur.)D6. N. Ulutaş, "İntihar Olgusunun Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Romanlarına Yansıması", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Volume/ Number: 10, 25-51 pp., 2006 - Kış , ISSN: 1302-6879, DOI: 1302-6879 (Doktora tezinin ilgili bölümünün genişletilmesiyle oluşturulmuştur.)D7. N. Ulutaş, “Türkçede Yeni İmkân Arayışları Ekseninde İlhan Berk’te Dil Sapmaları”, Yeni Türk Edebiyatı, Sayı: 11, Nisan 2015, 121-136.

Referanslar

KAYNAKÇA

Aşkar, Mustafa. (2012). “Feridüddin-i Attâr’ın Tasavvuf Anlayışı”, Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi. S. 13-14, Bişkek.

Bakınç, Bilgin. (2014). “Asaf Halet Çelebi’nin Şiirinin Kaynakları”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, İstanbul.

Bardakçı, Mehmet Necmettin. (2005). Sosyo Kültürel Hayatta Tasawuf, İstanbul: Rağbet Yayınları.

Baş, Selma. (2008). “Birlik Denizinde Kaybolmanın Zamanı: Can Ateşinde Kanatlar (Mevlânâ)”, Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Journal of Atatürk Culture Center, Sayı: 50, s.20.

Blackham, H.J. (2005). Altı Varoluşçu Düşünür. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Campbell, Joseph. (2010), Kahramanın Sonsuz Yolculuğu (Çev. Sabri Gürses), İstanbul: Kabalcı Yayınları.

Carlson, Marvin. (2007). Tiyatro Teorileri (Yunanlılardan Bugüne Tarihsel ve Eleştirel Bir İnceleme). (Çev: Eren Buğlalılar, Barış Yıldırım). Ankara: De Ki Yayınları.

Çelebi, Asaf Hâlet. (2003a). Seçme Rubâiler. Ankara: Hece Yayınları.

Çelebi, Asaf Hâlet. (2003b). Eşrefoğlu Divanı, (Lûgatçe). Ankara: Hece Yayınları.

Çelebi, Asaf Hâlet. (2006). Mevlânâ ve Mevlevîlik. Ankara: Hece Yayınları.

Çift, Salih. (2004). “İlk Dönem Tasavvuf Düşüncesinde Nûr Kavramı”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt: 13, Sayı:1, s. 143-144.

Demirhan, Ahmet. (2004). Heidegger ve Din. İstanbul: Gelenek Yayınları.

Eşrefoğlu Rumi. (1996). Müzekkin-Nüfus. İstanbul: Merve Yayınları.

Feridüddin Attar. (1985). Tezkiretü'l-Evliyâ, (Çev: Süleyman Uludağ), Giriş Bölümü, İstanbul: İlim Kültür Yayınları.

Ginzburg, Carlo. (1992). The Cheese and the Worms, Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press.

Gönül Ayan. (1990). “Attâr, Esrarnâme’si ve Mevlânâ”, Selçuk Üniversitesi II. Milletlerarası Mevlânâ Kongresi, Konya, 3-5 Mayıs 1990, s. 199.

Hacı Bektaş Veli. (2004), Makalat’ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniye, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Merkezi Yn. Ankara, 2004.

Hallac-ı Mansur, (2002). Tavasin “Enel Hak”, (Çev: Yaşar Günenç), İstanbul: Yaba Yayınları.

Hucvirî. (1338). Keşfu’l – Mahcûb. Tahran,

Kassas Süresi, 88. Ayet, Kuran-ı Kerim Meali, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, (http://mushaf.diyanet.gov.tr/). Erişim Tarihi: 04.11.2016.

Kemikli, Bilal. (2007b). “Tasavvuf Edebiyatında Hulûl ve İttihâda Dâir Risâle”, Dost İlinden Gelen Ses, İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Kemikli, Bilal. (2007a).Sûfi Aşk ve Ölüm, İstanbul: Sütun Yayınları.

Köprülü, Fuad. (1981). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 4. baskı, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Küçük, Serhat. (2013). “Feridüddin Attâr’ın Hayatı ve Eserleri”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Journal of History Culture and ArtResearch). ISSN:2147-0626. Vol:2, No:1, March, DOI: 10,7596/taksad.v2i1.49.

Levend, Agâh Sırrı. (1984). Türk Edebiyatı Tarihi. Cilt – I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. s. 34.

Nar, Turgay. (2006). Can Ateşinde Kanatlar (Mevlânâ). İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.

Saruhan, Emeti. (2007).“Yunus’un Dil Rengiyle Divane Ağaç”. www.yenisafak.com.tr.

Topcu. Ömer Naci. (2004). “Turgay Nar'ın Can Ateşinde Kanatlar İsimli Oyununun Dramaturgi ve Reji Çalışması”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı Rejisörlük Bilim Dalı, Konya.

Tosun, Necdet. (2009). “İmam-ı Rabbani’ye Göre Vahdet-i Vücûd ve Vahdet-i Şühûd”. Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l – Arabî Özel Sayısı-2). Yıl:10, Sayı:23, s. 181-192.

Uludağ, Süleyman. (1993).Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Marifet Yayınları.

Yavuz, Hilmi. (1987). “Â. Hâlet Çelebi’nin, “Semâ-ı Mevlânâ” şiirini Yeniden Okuma Denemesi”. Yazın Üzerine. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Sunar, Cavit. Mistisizmin Ana Hatları, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.

Sérouva, Henri. (1967). Mistisizm Gizemcilik Tasavvuf. Çev: Nihal Önül. İstanbul: Varlık Yayınları.

Ulutaş, Nurullah. (2008/2). "Asaf Halet'in Şiirlerinde Tasavvufi Tema", Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. DOI: 1302-2423, 473-495 pp.

Akgül, Tülay Yıldız. (2013/1). “Bertolt Brecht: Toplumsal Olan Değiştirilip Dönüştürülebilendir. (Social is the One That Can be Changed and Transformed)”, Tiyatro Araştırmaları Dergisi. S.35: • ISSN: 1300-1523, s. 19-20.

Yayınlanmış
2017-03-16