CEMLERDE KUR’AN’IN TÜRKÇE MEÂLİNİN OKUNMASI ÜZERİNE BAZI MÜLÂHAZALAR

  • Cenksu Üçer Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: 1, Cem 2, Kur’an 3, Türkçe

Özet

Bu makalede, günümüzde kendilerine Alevî nitelemesi kullanılan gruplardan bazılarının, son zamanlarda cemlerde Kur’an ayetlerinin Arapça asıllarını değil de; Türkçe meâllerini okumaları hususu ele alınmaktadır. Konu Alevî gelenekte kaleme alınan âdâb ve erkâna ait eserler, deyiş ve nefesler ile cem, cenaze, mezar ziyareti vb. hususlardaki geleneksel uygulamalar merkeze alınarak işlenmiştir. Gelenekte söz konusu bu alanların hepsinde Kur’an ayetlerinin Arapça asıllarının kullanıldığı ve okunduğu görülmekte ve bilinmektedir. Bazı gruplarca “Kur’an’ın cemlerde Türkçe meâlinin okunması” şeklindeki son zamanlarda ortaya konulan ve adeta bir nevi zorunluluk haline getirilmeye çalışılan uygulamanın gelenekteki uygulamalarla örtüşmediği anlaşılmaktadır.

Yazar Biyografisi

Cenksu Üçer, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler FakültesiTemel İslam Bilimleri BölümüÖğretim Üyesi

Referanslar

AKSÜT, Hamza. (2009). Aleviler Türkiye-İran-Irak-Suriye-Bulgaristan. Ankara: Yurt Kitap-Yayınları.

ALPEREN, Abdullah. (2009). Alevî(lik) modernleşmesine dair düşünceler: Dem Dergi (Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi), 2 (6) : 76-82.

BALKIZ, Ali. (2007). Kent koşullarında sosyolojik olgu olarak Alevilik yazılar. İstanbul:Alev Yayınları.

BİRDOĞAN, Nejat. (2001) Şah İsmail Hatai, yaşamı ve yapıtları. İstanbul: Kaynak Yayınları.

BİSÂTÎ. (2003). Şeyh Sâfî buyruğu (Menâkıbu’l-esrâr behcetü’l-ahrâr). haz.: Ahmet Taşğın. Ankara: Rheda-Wiedenbrück Çevresi Alevi Kültür Derneği Yayınları.

COŞAN, Esad. (ty), Hacı Bektaş-ı Velî makâlât. Ankara: Seha Neşriyat.

ÇAMUROĞLU, Reha. (2000). Değişen koşullarda Alevîlik. İstanbul: Doğan Kitap.

ÇELEBİ, Abdullah. (1991). Amasyalı Fedayî Baba divanı. İstanbul: Can Yayınları.

DİŞKIRAN, Mehmet. (1996), Lâ feta illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikar. İstanbul: Can Yayınları.

DOĞAN, Gürani. (1998). Alevilik’te ön bilgiler ve cem, zakirlik. İstanbul: Can Yayınları.

ERASLAN, Emrullah. (2000). Cem kırklar cemi (Alevilikte cem ve dar duası). Tokat.

Erkânnâme I (TDV). (2007). haz: Doğan Kaplan. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

GÜLŞAN, Hasan. (2001). Anadolu Alevi Müslümanlığı (paylaşımcı yargılayıcı ahlakçı). İstanbul: Can Yayınları.

GÜZEL, Abdurrahman. (2002) Hacı Bektaş Velî ve makâlât. Ankara: Akçağ Yayınları.

HASGÜL, Aşık Rıza. (2001). Sevgi cemi ve cemde 12 hizmet. Antalya.

Hızırnâme (TDV). (2007). Haz: Baki Yaşa Altınok. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

İmam Cafer-i Sadık buyruğu. (1998). haz.: Adil Ali Atalay. İstanbul: Can Yayınları.

KARA, Mustafa. (1990). Tasavvuf ve tarikatlar tarihi. İstanbul: Dergah Yayınları.

KAYGUSUZ ABDÂL. (2007). Dilgüşâ (TDV). haz: Abdurrahman Güzel. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

KILIÇ, M. Cemil. (2017). Halkların Kardeşliği ve Hz. Muhammed. http://www.habercem.com/halklarin-kardesligi-ve-hz-muhammed_m308.html. Erişim tarihi: 04.01.2017.

Kitab-ı Cebbâr Kulu. (2007). Haz: Osman Eğri. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Kur’an yolu Türkçe meâl ve tefsir (I-V). (2006). Komisyon. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

KUTLU, Sönmez. (2008). Çağdaş islamî akımlar ve sorunları.Ankara: Fecr Yayınları.

Makâlât (TDV). (2007). haz: Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, Ali Öztürk. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

NOYAN, Bedri. (1985). Bektaşîlik Alevîlik nedir. Ankara.

ÖZTELLİ, Cahit. (1989). Pir Sultan Abdal bütün şiirleri. İstanbul: Özgür Yayınları.

SARIKAYA, M. Saffet. (2017). Alevilik-Bektaşiliğin tasavvufi boyutu üzerine. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 82 (Yaz 2017): 9-23.

SUBAŞI,Necdet. (2005). -Sırrı fâş eylemek- Alevi modernleşmesi. Ankara: Kitâbiyât.

SUBAŞI, Necdet. (2009). Türk Modernleşmesi ve Alevîler. Geçmişten günümüze Alevî-Bektaşî kültürü, Edit.: Ahmet Yaşar Ocak, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

ŞAHHÜSEYİNOĞLU, H. Nedim. (2001). Alevi örgütlerinin tarihsel süreci. Ankara: İtalik Yayınları.

ŞENER, Cemal. (2000). Alevilik nedir Şaha doğru giden kervan. İstanbul: Ant Yayınları.

TAŞĞIN, Ahmet. (2009). Cem, Cemevi ve İşlevleri. Geçmişten günümüze Alevî-Bektaşî kültürü, , Edit.: Ahmet Yaşar Ocak. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. 211-225.

TEMİZ, Hüseyin. (1999). Aleviliğin gerçek yüzü ve özü. İstanbul.

TÜRER, Osman. (1995). Ana hatlarıyla tasavvuf tarihi. İstanbul: Seha Neşriyat.

ÜÇER, Cenksu. (2015). Tokat yöresinde geleneksel Alevîlik. Ankara: Ankara Okulu Yayınları.

ÜÇER, Cenksu. (2011). Alevîlikte Musâhiblik. Ankara: Araştırma Yayınları.

ÜÇER, Cenksu. (2009). Alevîlik; yapılar, grupların temel özellikleri ve bazı mülahazalar. Dinî Araştırmalar Dergisi. 12 (33): 63-88.

ÜZÜM, İlyas. (2007). Tarihsel ve kültürel boyutlarıyla Alevîlik. İstanbul: İSAM Yayınları.

VARLIK, Ali Ağa. (1997). Alevi-Baktaşiliğin dayanakları. İstanbul: Can Yayınları.

Vîrânî Divanı ve Risalesi (Buyruğu) (1998). haz.:Adil Ali Atalay. İstanbul: Can Yayınları.

YALÇINKAYA, Ayhan. (1996). Alevilikte toplumsal kurumlar ve iktidar. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları.

YARDIMCI, Mehmet. (1987). Zileli âşıklarda dini motifler. Türk Tarihinde Tokat. Ankara: Tokat Valiliği Şeyhülislâm İbn Kemal Araştırma Merkezi Yayınları.

YÜKSEL, Hasan-SAVAŞ, Saim. (1999). Üveysilikten Bektaşiliğe kitab-ı Cebbâr Kulu. Sivas.

*Zübde-i İlm-i Hâl, haz: Ömer Faruk Teber (Yayımlanacak).

Yayınlanmış
2017-12-14