HZ. ALİ’NİN, OĞLU MUHAMMED B. HANEFİYYE’YE ÖĞÜTLERİ

  • Turgut Koçoğlu Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Anahtar Kelimeler: Nasihat, Hz. Ali, Muhammed b. Hanefi, pend-nâme, mecmûa

Özet

İçeriği, tertip usûlü, tertip amacı, dili gibi yönleriyle çok çeşitli olan mecmûlar; Türk edebiyatı ve kültürünün gizli hazinesi gibidir. Gün yüzüne çıkmamış pek çok bilgi, belge, eser, bu mecmûaların sayfalarında saklanmaktadır. Mecmûalar incelendikçe, bu hazineler, ilim âlemine kazandırılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Koleksiyonu’nda OE Yz 0786 05 demirbaş numarasıyla kayıtlı ve dînî-tasavvufî amaçla tertip edilmiş bir mecmûa içerisinde, yaptığımız katalog taramalarına göre başka kaynaklarda bulunmayan iki risâle vardır. Bunlardan birisi, “İmâm Alìi Kerremallahu vechehu Hazretlerinin Mahdumları Cenâb-ı Hanìfiyye’ye Nasâyih-i Celîlesi” başlıklı risâledir. Hz. Ali’nin, oğlu Muhammed b. Hanefiyye’ye nasihatlarının bulunduğu bu risâle, yedi varaktan oluşmaktadır. Samimi bir üslûbun ve bir babanın evladına sevgi ve şefkatinin büyüklüğünü gösteren hitapların olduğu nasihatların kaynağına dâir herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Mecmûayı Şubat 1902’de istinsah eden Cemâleddin b. Ali adlı mürettib, nasihatları Tercümân-ı Hakîkat gazetesinde çalışan Derviş Ahmed Bey elinden aldığını bildirir. Mensur bir pend-nâme veya nasihat-nâme diyebileceğimiz bu risâledeki öğütlerin kaynağı ve sıhhati daha kapsamlı bir çalışmayı gerektirdiği için bu yazıda, nasihatların metni transkribe edilip kelimelerin metin bağlamlı anlamına sadık kalmaya çalışarak birebir dil içi çevirisi yapılmaya çalışılmıştır. 

Yazar Biyografisi

Turgut Koçoğlu, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı anabilim dalı, Doç. Dr.
Yayınlanmış
2017-12-14