ŞEYH ŞÜCÂEDDÎN VELÂYET-NÂMESİ’NİN SON NEŞRİ ÜZERİNE

  • M. Fatih Köksal Amasya Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Metin neşri, Velâyet-nâme, Şeyh Şücâeddîn, Bektaşîlik, Abdâlân-ı Rûm

Özet

Hakiki kimliğine dair bilgilerimiz sis perdeleri arasında olan Şeyh Şücâeddîn Velî, bir müridi tarafından kaleme alındığı tahmin edilen Velâyet-nâme’sinde adı Sultân Varlığı olarak da geçen bir şeyhtir. Özellikle Batı Anadolu’da dolaşan bu gezgin derviş hakkındaki bütün bilinenler hemen hemen adına yazılan Velâyet-nâme’de kayıtlı olanlarla sınırlıdır. Buradaki menkabevî bilgiler ayıklaranak Velâyet-nâme metninde adı geçen gerçek / tarihî şahsiyetlerden hareketle onun 14 üncü yüzyılın ikinci ve 15 inci yüzyılın ilk yarısında yaşadığına hükmedilebilir.Abdâlân-ı Rûm zümresinn en mühim şahsiyetlerinden olan Şeyh Şücâ’, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde kendi adıyla anılan köyde metfundur. Bu yazıda Şeyh Şücâeddîn Velâyet-nâmesi üzerine 2010 yılında Yağmur Say tarafından yayımlanan kitabın mezkûr velâyetnâmenin metninin neşredildiği bölümle ilgili tespit ve değerlendirmeler yer alacaktır. Tespit ve değerledirmelerimiz, eserin neşrinde “metin neşri usulü”ne dair eksiklik ve hatalar, devamında da metin neşrinde tespit ettiğimiz hatalı okumalar olmak üzere ki ana başlık altında gösterilecektir. Okuma hataları, okurun daha kolay istifadesini sağlamak amacıyla kelimeler bağlamından koparılmadan içinde geçtiği cümleyle birlikte yanlışlığın nerede olduğunu açıklayan bir sütunun da bulunduğu tablo hâlinde gösterilmiştir.

Yazar Biyografisi

M. Fatih Köksal, Amasya Üniversitesi
Araştırma Gör: Cumhuriyet Üniversitesi: 6 yılYard. Doç. Dr. : Gazi Üniversitesi: 2 yılDoç. Dr. : Gazi Üniversitesi: 2 yılDoç. Dr. : Ahi Evran Üniversitesi: 4 yılProf. Dr. : Ahi Evran Üniversitesi: 3 yıl

Referanslar

Elçin, Şükrü (1984), “Bir Şeyh Şucâüddîn Baba Velâyetnâmesi”. Türk Kültürü Arştırmaları, Prof. Dr. A. Necati Akder Armağanı, Yıl: XXII, S. 12. Ankara: 199-218.

Köprülü, Orhan (1972), “Velâyetnâme-i Sultan Şücaüddin”. Türkiyat Mecmuası, C. XVII, İstanbul: 177-184.

Özarslan, Metin (1991). Şükrü Elçin ve Eserleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi SBE.

Say, Yağmur (2010), Kalenderî, Alevî ve Bektaşî Kültünde Önemli bir Alp-Eren Gazi Şucâ’eddîn Velî (Sultan Varlığı) ve Velâyetnâmesi. Ankara: Eskişehir Valiliği Yayını,.

Şahin, Hâşim (2010), “Şücâüddîn Velî”. TDV İslâm Ansiklopedisi. C. 39, İstanbul: 247-248.

Yıldız, Ayşe (2006), “Şücaaddin Baba Velâyetnamesi”. Türk Kültürü ve Hac› Bektaş Velî Araştırma Dergisi. S. 37, Ankara: 49-98.

Yayınlanmış
2017-12-14